ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИЧНИ ДАННИ

Правно-организационни и технически решения в
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ОКУЛУС-КУШИНОВА” ЕООД
при обработка и защита на личните данни
/Политика за поверителност/
Тази политика влиза в сила, считано от 23.05.2018 г.
Нашите възгледи за поверителността на личните данни

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ОКУЛУС-КУШИНОВА” ЕООД

с ЕИК 200068409, седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” 124 (по-нататък в изложението, за краткост – МЦ ОКУЛУС) приема, че когато събираме и обработваме информация за физическо лице, трябва да го направим отговорно, с дължимата грижа за личната неприкосновеност, спазвайки законите за защита на данните и принципите на поверителност.
Тази политика за поверителност („Политика“) описва основните видове лична информация, която събираме в рамките на дружеството, как се обработва и разкрива тази информация, както и задълженията ни към лицата, чиито данни обработваме. Политиката обяснява по принцип как се стремим да спазваме законите и регламентите за поверителност на данните, включително, но не само Регламент (EU) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни/GDPR).
МЦ ОКУЛУС, в качеството си на администратор на лични данни, е въвело вътрешни политики (инструкции), процедури и програми за обучение, предназначени да осигурят спазването на тези закони. Нашите политики, процедури и програми за обучение се актуализират редовно и се управляват от екип от професионалисти в областта на неприкосновеността на личния живот.
Какви категории лични данни събира и обработва МЦ ОКУЛУС и за какви цели?
Лични данни на пациенти
В основната си дейност, МЦ ОКУЛУС събира личните данни на пациентите директно, но е възможно това да стане и чрез друго лечебно и здравно заведение, чрез лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт и друг медицински специалист.
В качеството си на администратор на лични данни и лечебно заведение по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, МЦ ОКУЛУС събира личните данни на пациента в обем: три имена, адрес по лична карта, дата на раждане, единен граждански номер, здравна информация по смисъла на чл. 27, ал. 1 от Закона за здравето, а именно: личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицето, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.
Обработването на личните данни е за целите на предоставяне на специализирана медицинска помощ и лечение.
Обработването и съхранението на личните данни от страна на администратора е за срок до отпадане на основанието.
При наличие на хипотезите, посочени в чл. 28, ал.1 от Закона за здравето, администраторът ще предостави лични данни на пациент, включително здравна информация, на трети лица, а именно:
– в случай, че лечението продължи в друго лечебно заведение;
– в случай, че съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
– в случай, че е налице необходимост при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
– за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
– за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
– за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
– за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;
– на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането
– на разследващи и други органи, за които законов текст задължава администратора да разкрива информация за пациенти.
В случай на съществуваща заплаха за здравето или живота на други лица, преди да предостави лични данни, съдържащи здравна информация, на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за здравето, МЦ ОКУЛУС ще уведоми пациента за това обстоятелство.
Лични данни на служители и на кандидати за работа
МЦ ОКУЛУС събира информация от кандидатите за работа, вкл. лични данни – имена, местоживеене, възраст, данни за образование и професионален опит. Тези данни се събират за целите на подбор на кадри. Дружеството ни би обработило данните за целите на проверка на съдебно минало, единствено, ако това е предвидено в изричен законов текст, който касае позицията, за която кандидатства лицето.
Веднъж назначен, МЦ ОКУЛУС ще обработва личните данни на служителя за целите на управление и администриране на човешките ресурси в организацията – степен на изпълнение на работата, ведомости за трудово възнаграждение, данъчни и осигурителни цели.
МЦ ОКУЛУС обработва за подобни цели и данните на консултантите си – физически лица, с които са сключени граждански договори (в случай, че има такива).
Трансфер на лични данни (разкриване пред лица извън страната)
МЦ ОКУЛУС не извършва трансфер на лични данни извън пределите на страната.
Уведомяване и Съгласие
В момента на събирането на данните, МЦ ОКУЛУС уведомява лицата по ясен и непротиворечив начин как точно информацията за тях ще бъде обработена, разкрита, съхранявана и заличена; какви права имат по отношение на защитата на личните данни или съгласно тази Политика, а също и какви са начините за упражняване на тези права. Това уведомление е изцяло съобразено с изискванията на Регламента и цели спазването му в максимална степен, включително, но не само принципа за прозрачност и законосъобразност при обработката на личните данни на лицата.
МЦ ОКУЛУС гарантира, че физическите лица могат да упражняват всички свои права по отношение на личните данни, обработвани от дружеството, включително, но не само правото на достъп, актуализиране и коригиране, право на преносимост на данните, право на временно спиране на обработването и изтриване на данни и изобщо всичко, предвидено в закон. МЦ ОКУЛУС ще положи максимални усилия да разгледа и уважи искането на лицето. Евентуален отказ от страна на МЦ ОКУЛУС би бил възможен единствено на законово основание (когато законов текст забранява това).
В случаите, когато това се изисква от закона, а също и като израз на добра практика, МЦ ОКУЛУС може да поиска съгласието на физическото лице да събира, използва и разкрива данните му за конкретно определени цели (например, за да използва визуализации/снимки на конкретен пациент).
Актуалност на данните. Срокове на съхранение
Нашата политика за поверителност предвижда всяко лице, чиито данни сме събрали, да разполага с пълните възможности да заяви коригиране и актуализиране на данните.
Правото да бъдеш забравен също е сред предвидените в политиката ни на поверителност и всяко лице може да заяви заличаване на данните си.
МЦ ОКУЛУС извършва заличаване на личните данни незабавно след отпадане на основанието за обработка и съхранение, след преценка на специалните законови изисквания.
Сигурност и защита на данните
МЦ ОКУЛУС поддържа цялостна политика за информационна сигурност с максимален акцент върху техническите и организационни мерки за сигурност, които защитават личната информация от неоторизиран достъп или загуба. В съответствие с регулаторните изисквания, МЦ ОКУЛУС поддържа също така и практика за справяне при нарушаване на сигурността, свързано със защитата на личните данни, включително извършване на всички необходими уведомления на лица или надзорния орган.
Лични данни на малолетни и непълнолетни лица
МЦ ОКУЛУС събира и обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, единствено когато те са предоставени от пълнолетен придружител на детето, за целите на предоставяне на специализиране медицинска услуга, по която детето се явява пациент.
Запитвания, сигнали, жалби и искания за упражняване на права
Всякаква комуникация, питания, сигнали, жалби и искания за упражняване на права по отношение на личните данни следва да бъдат адресирани до седалището на МЦ ОКУЛУС в гр. Плевен, ул. Васил Левски 124 на вниманието на нашето длъжностно лице по защита на личните данни: Десислава Енчева, електронен адрес: office@oculus-mc.com, тел. 0878358175.
Правен статус на тази Политика. Промени и действие
Тази Политика за поверителност не е договор и няма обвързващо действие. МЦ ОКУЛУС си запазва правото да актуализира Политиката (например – при промяна на законодателството по отношение на личните данни).
Контакти и връзки
Информация относно МЦ ОКУЛУС в качеството му на Администратор на лични данни
Във връзка с обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас посредством следните контакти:
Наименование: „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКУЛУС-КУШИНОВА“ ЕООД
ЕИК: 200068409
Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 124
Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 124
Телефон: 064 837711
E-mail: office@oculus-mc.com
Уебсайт: www.oculus-mc.com
Координати за връзка с Длъжностно лице по защита на личните данни:
Адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 124
Телефон: 0878358175
E-mail: office@oculus-mc.com
2.2. Информация относно компетентния надзорен орган:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Адрес за кореспонденция: България,гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: +359 2 915 3518
E-mail: kzld@government.bg; kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg 

Преди изписване се уверете, че разполагате с отговорите на следните въпроси:

Трябва ли да следвам някакъв специфичен режим у дома?

Какво трябва да правя, за да ускоря възстановяването си?
Какво не трябва да правя, след като бъда изписан?
Необходимо ли е да идвам за контролен преглед? Ако да, кога и къде?
Кога бих могъл да се върна към предишния си начин на живот?
Мога ли да очаквам някакви проблеми в бъдеще в резултат на заболяването си и ако
възникнат, към кого да се обърна?
Ако не сте разбрали информацията, която сте получили, попитайте отново. Ако имате
въпроси или притеснения, винаги можете да поискате разговор с лекар или медицинска
сестра, преди да бъдете изписани.